Chúng ta có bốn cánh, tất cả đều tốt.Ở Inter Milan, ngay cả khi mọi thứ diễn ra t ốt đẹp, mọi người luôn muốn tìm một cái gì đó tiêu cực. chúng ta sẽ trở nên vô dụng. nhưng đây không phải là cách để nhìn mọi thứ.Và chúng t ôi đã không.