Tháng Giêng 21 – at-2oThe first 20 phút, Walker trong trận đấu phải đùi chấn thương, sau một bước điều chỉnh ngắn để tiếp tục dính vào trò chơi.Trong 32nd phút, đó là origgi, và phần cắt bên trong vẫn rất tốt.