Các chip và rủi ro của hai bên đã đến điểm này. Bản chất của trò chơi giữa hai mặt thực sự là một cuộc đấu giữa tiền và quyền lực.Thành thật Madrid biết rằng họ phải làm nên lịch s ử trong giải vô địch Vì đó là điều lịch sử đòi hỏiIn this dynamic, four active Real Madrid players Marcello, Lucas Basque, Modric và o’derio sola praised this remark